PROJEKTY V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

NOVÁKY, SLOVENSKO - SKLAD SOLI

V srpnu 2018 bylo nainstalováno 1000 m² CC8 ™ v zařízení na skladování soli v Novákoch na Slovensku. Concrete Canvas se použil na obložení betonové zdi, která byla v důsledku kontaktu se solí zkorodovaná, což vedlo k poškození ocelové výztuže. Projekt byl ukončen za 10 dní, čímž se výrazně zkrátil čas výpadku výroby v porovnání s alternativami, a tím i náklady na úsporu pro chemického závodu Fortischem.

1000 m², CC8

80 Hodin

5 pracovníků

Vodní dílo Gabčíkovo

Plnicí kanál plavební komory

V roce 2018 při opravě pravé plavební komory bylo zjištěno závažné poškození betonových konstrukcí v sekci plnicího kanálu. Plnící kanál je zatížen vysokou rychlostí proudění vody až 25 -30 m / s (okolo 100 km / h). Následkem hydrodynamických tlaků a unášeným štěrkem a sedimentů říční vody dochází k jeho poškození železobetonové konstrukce uvnitř kanálu. Na opravu byla použita technologie CC a vysoce pevná opravná směs betonové hmoty. Vznikla tak pevná a houževnatá sendvičová konstrukce na zacelení poškozené struktury.

 

Těsnění plavební komory

V roce 2018 bylo zjištěno poškození dilatačních těsnících segmentů v plavebních komorách. Těsnění v celém profilu bylo natržené mechanickým posuvem boků lodí během změny hladiny v komoře. Hrozilo přetečení dilatačního těsnění a poškození betonové konstrukce plavební komory. Dilatační těsnění bylo opraveno a přikryté CC8. Upevněním CC8 na dilatačním těsnění se zabránilo mechanickému poškození těsnící hmoty v dilatační spáře.

20 Hodin

2 pracovníci

Oprava betonové nádrže

V roce 2019 byla zrealizována oprava poškozené betonové nádrže. Poškození stěn betonové nádrže neumožňovalo bezpečný provoz zařízení. Ve stěně betonové nádrže o tloušťce 36 cm byly praskliny o délce několika desítek centimetrů. Přes praskliny prosakovala uskladněna tekutina, digestát, který způsoboval environmentální riziko a zároveň poškozoval strukturu betonové zdi. Po důkladném posouzení poškození a kritického stavu nádrže byla jako nejvhodnější alternativa vybraná technologie CC Hydro o tloušťce 5 mm. Jednotlivé pásy byly spojovány tepelným svárem pomocí zařízení Leister Twinny S, které umožňuje dokonalé a vodotěsné spojování jednotlivých pásů a kontrolu těsnosti pomocí technologického kanálu. Projekt byl zrealizován během 10 dní vytvořením nového vodotěsného kontejnmentu s prodlouženou životností o dalších 50 let.

800 m², CCH 5

95 Hodin

6 pracovníků

Oprava Vážské kaskády

Na úseku Vážské kaskády pod Povážským hradem vznikly během provozu závady na betonovém kanálu. Tyto závady byly tvořeny prasklinami z důvodu eroze a ledu v zimním období. Po opravě základního profilu kanálu byla na povrch nainstalována technologie CC8 pro dokonalou ochranu betonové konstrukce. Na úseku bylo nainstalováno cca 1000 m² během 3 pracovních dnů. Pro fixaci pásů byly použity nerezové šrouby s přítlačným pásem ve spodní části instalace a vrchní část pásů byla ukotvena v kotvící příkopu pomocí ocelových hřebíků. Pro utěsnění spojů bylo použito hybridní lepidlo Sikaflex 112 Crystal Clear. Hydratace CC8 byla provedena po fixaci s průměrným dávkováním cca 10 l / m². Výhodou použití technologie CC je extrémně rychlá instalace, zhruba 10krát rychlejší oproti klasickým způsobem oprav betonem (stříkání betonem).

1000 m², CC8

30 Hodin

8 pracovníků

Oprava vtokových objektů - vodní elektrárna Mikšová

Vodní elektrárna Mikšová je kanálová elektrárna s hrází vysokou až 22 metrů. Elektrárna má výkon 93,6 MW. Během dlouholeté provozu byly poškozeny vtokové objekty do vodní elektrárny (praskliny v betonové konstrukci a eroze). Pro opravu vtokových objektů byla použita technologie CC8. Pásy CC8 byly instalovány na betonové konstrukci v místě poškození v celkové ploše cca 1000 m². Pro fixaci pásů byly použity nerezové šrouby s podložkami a hybridní lepidlo Sikafelx 112 Crystal Clear. Instalace byla ukončena v průběhu 10 pracovních dnů.

1000 m², CC8

100 Hodin

5 pracovníků

Rozšíření zařízení pro přepravu zemního plynu -kompresorová stanice Břeclav, NET4Gas

Ochrana plynového potrubí při uložení  do země na připravené betonové patky při rozšiřování stávajícího technologického zařízení kompresorové stanice  za účelem zvýšení požadavku na přepravní kapacity. Tyto práce přináleží do portfolia projektů NET4Gas.